logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Uchwały
   minus Uchwała w sprawie inkasentów
   minus Uchwała w sprawie terminu płatności
   minus Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku rolnego
   minus Uchwały V kadencji Rady Gminy Hanna
   minus uchwały Rady Gminy Hanna VI kadencji
   minus uchwały Rady Gminy Hanna VII kadencji
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2015-01-16 08:30:41 - uchwała Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Hanna (370.68 kB)
2015-01-16 08:32:22 - uchwała Nr I/2/14 w spr. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Hanna (409.54 kB)
2015-01-16 08:33:17 - uchwała Nr II/3/14 w spr. ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Hanna (948.33 kB)
2015-01-16 08:43:51 - uchwała Nr II/4/14 w spr. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hanna (187.81 kB)
2015-01-16 08:44:52 - uchwała Nr II/5/14 w spr. powołania stałych komisji rady gminy (225.06 kB)
2015-01-16 08:46:21 - uchwała Nr III/6/14 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Hanna do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego (202.51 kB)
2015-01-16 08:46:54 - uchwała Nr III/7/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2015 rok (791.14 kB)
2015-01-16 08:47:33 - uchwała Nr III/8/14 w spr. zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Hanna na 2015 rok (1.05 MB)
2015-01-16 08:48:16 - uchwała Nr III/9/14 w spr. określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hanna na 2015 rok" (1.48 MB)
2015-01-16 08:48:57 - uchwała Nr III/10/14 w spr. przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok" (1.64 MB)
2015-01-16 08:49:34 - uchwała Nr III/11/14 w spr. określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, p (717.32 kB)
2015-01-16 08:50:43 - uchwała Nr III/12/14 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych (213.08 kB)
2015-02-17 15:03:18 - uchwała Nr III/13/14 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej (5.54 MB)
2015-02-17 15:07:06 - uchwała Nr III/14/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 (12.73 MB)
2015-02-17 15:11:55 - uchwała Nr III/15/14 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (5.16 MB)
2015-02-17 15:18:10 - uchwała Nr III/16/14 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 (10.35 MB)
2015-02-17 15:21:33 - uchwała Nr IV/17/15 w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich (172.72 kB)
2015-02-17 15:26:49 - uchwała Nr IV/18/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 (10.84 MB)
2015-03-24 13:13:17 - uchwała Nr V/19/15 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (197.01 kB)
2015-03-24 13:15:44 - uchwała Nr V/20/15 w spr.zmiany uchwały III/9/14 określającej "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hanna na 2015 rok" (210.91 kB)
2015-04-08 10:36:19 - uchwała Nr V/21/15 w spr. wieloletniej prognozy finansowej (5.29 MB)
2015-04-08 10:40:00 - uchwała Nr V/22/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 (11.35 MB)
2015-04-08 10:42:51 - uchwała Nr VI/23/15 w spr. wieloletniej prognozy finansowej (5.29 MB)
2015-04-08 10:46:16 - uchwała Nr VI/24/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 (10.33 MB)
2015-06-17 13:35:01 - uchwała nr VII/25/15 w sprawie utworzenia komunalnej spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą Wirtualne Powiaty 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęcznej (2.17 MB)
2015-06-17 13:41:31 - uchwała Nr VII/26/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Hanna na lata 2015 - 2018 (3.68 MB)
2015-06-17 13:47:03 - uchwała Nr VII/27/15 w spr. ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług (1.16 MB)
2015-06-17 13:57:23 - uchwała Nr VII/28/15 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna z wykonania budżetu za 2014 rok (219.14 kB)
2015-06-17 13:59:47 - uchwała Nr VII/29/15 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hanna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok (259.35 kB)
2015-06-17 14:02:29 - uchwała Nr VII/30/15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (5.18 MB)
2015-06-17 14:06:09 - uchwała Nr VII/31/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 (12.49 MB)
2015-08-12 08:46:54 - uchwała Nr VIII/32/15 w sprawie zatwierdzenia Programu Rewitalizacji Miejscowości Hanna (8.57 MB)
2015-08-12 10:27:29 - uchwała Nr VIII/33/15 w sprawie przystąpienia Gminy Hanna do realizacji projektu "Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna - ochrona i udostępnianie" (220.77 kB)
2015-08-12 10:56:55 - uchwała Nr VIII/34/15 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej (492.35 kB)
2015-08-12 10:58:09 - uchwała Nr VIII/35/15 w sprawie zbycia nieruchomości (423.15 kB)
2015-08-12 11:00:00 - uchwała Nr VIII/36/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej (365.48 kB)
2015-08-12 11:08:12 - uchwała Nr VIII/37/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu na opracowanie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego" (1.26 MB)
2015-08-12 11:10:58 - uchwała Nr VIII/38/15 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych (1.43 MB)
2015-08-12 11:15:28 - załącznik Nr 2 do uchwały VIII/38/15 (46.20 MB)
2015-08-13 11:15:55 - uchwała Nr VIII/39/15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (5.05 MB)
2015-08-13 11:19:06 - uchwała Nr VIII/40/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 (13.02 MB)
2015-09-25 13:07:02 - uchwała Nr IX/41/15 w sprawie zbycia nieruchomości (285.46 kB)
2015-09-25 13:13:10 - uchwała Nr IX/42/15 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (879.55 kB)
2015-09-25 13:17:24 - uchwała NR IX/43/15 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (320.91 kB)
2015-10-12 14:08:56 - uchwała Nr IX/44/15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (5.01 MB)
2015-10-12 14:16:07 - uchwała Nr IX/45/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 (14.00 MB)
2015-11-12 08:43:51 - uchwała Nr X/46/15 w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2016 r. do 2019 r. (215.77 kB)
2015-11-12 08:44:50 - uchwała Nr X/47/15 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariacie" (2.76 MB)
2015-11-12 08:45:31 - uchwała Nr X/48/15 w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hanna na 2016 r." (1.29 MB)
2015-11-12 08:46:16 - uchwała Nr X/49/15 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok" (1.48 MB)
2015-11-12 08:47:03 - uchwała Nr X/50/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawid (2.90 MB)
2015-11-12 08:48:12 - uchwała Nr X/51/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r. (220.36 kB)
2015-11-12 08:50:02 - uchwała Nr X/52/15 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2016 r. (220.54 kB)
2015-11-12 08:55:59 - uchwała Nr X/53/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2016 (537.12 kB)
2015-11-12 09:01:12 - uchwała Nr X/54/15 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Hanna (245.44 kB)
2015-11-12 09:08:03 - uchwała Nr X/55/15 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2016 (1.15 MB)
2015-11-12 09:16:43 - uchwała Nr X/56/15 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (10.41 MB)
2015-11-12 09:18:02 - uchwała Nr X/57/15 w sprawie zbycia nieruchomości (430.38 kB)
2015-11-12 09:19:45 - uchwała Nr X/58/15 w sprawie zbycia nieruchomości (393.86 kB)
2015-11-12 09:21:44 - uchwała Nr X/59/15 w sprawie określenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej (278.27 kB)
2015-12-03 13:58:23 - uchwała Nr X/60/15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (4.73 MB)
2015-12-03 13:59:44 - uchwała Nr X/61/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 (12.80 MB)
2015-12-29 10:08:50 - uchwała Nr XI/62/15 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Janusza Karpiuka na działalność Wójta Gminy Hanna (393.15 kB)
2016-01-11 12:07:07 - uchwała Nr XI/63/15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (4.71 MB)
2016-01-11 12:12:15 - uchwała Nr XI/64/15 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 (8.94 MB)
2016-01-28 10:23:22 - uchwała Nr XI/66/15 w spr. zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 (12.88 MB)
2016-01-28 10:27:07 - uchwała Nr XII/67/16 w spr. przyjęcia sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna za 2015 rok (1.47 MB)
2016-01-28 10:29:30 - uchwała Nr XII/68/16 w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2016 rok (736.26 kB)
2016-01-28 10:32:57 - uchwała Nr XII/69/16 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2016 rok (1.50 MB)
2016-05-16 14:55:30 - Program usuwania wyrobów zawierających azbest (3.41 MB)
2016-05-16 14:58:34 - uchwała Nr XII/70/16 w sprawie uchwalenia "programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hanna" (242.94 kB)
2016-05-16 15:06:32 - uchwała Nr XII/71/16 w spr. uchwalenia "Panu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hanna" (229.88 kB)
2016-05-16 15:07:26 - uchwała Nr XII/70/16 w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hanna" (242.94 kB)
2016-05-17 09:55:31 - uchwała Nr XIII/72/16 w spr. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Hanna (1.60 MB)
2016-05-19 10:32:09 - uchwała Nr XII/71/16 w spr. uchwalenia "Panu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hanna" (230.87 kB)
2016-05-19 10:34:23 - uchwała Nr XIII/72/16 w spr. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Hanna (1.59 MB)
2016-05-19 10:41:08 - uchwała Nr XIII/73/16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Hanna na lata 2016 - 2026 (215.11 kB)
2016-05-19 10:43:06 - uchwała Nr XIII/74/16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (5.60 MB)
2016-05-19 10:45:49 - uchwała Nr XIII/75/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 (9.44 MB)
2016-05-19 10:49:12 - uchwała Nr XIV/76/16 w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysa wsi Lack (255.81 kB)
2016-05-19 10:50:45 - uchwała Nr XIV/77/16 w sprawie zarządzenia wyborów (258.44 kB)
2016-05-19 10:54:30 - uchwała Nr XIV/78/16 w spr. określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego (888.87 kB)
2016-05-19 10:57:16 - uchwała Nr XIV/79/16 w spr. upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (331.57 kB)
2016-05-19 11:02:23 - uchwała Nr XIV/80/16 zmieniajaca uchwałę Nr XX/121/12 Rady Gminy Hanna z dnia 3 sierpnia 2012 r. w spr. przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Hannie osobie prawnej (542.60 kB)
2016-05-19 11:06:09 - uchwała Nr XIV/82/16 w spr. zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 (12.25 MB)
2016-05-19 11:09:06 - uchwała Nr XIV/83/16 w spr. zbycia nieruchomości (292.42 kB)
2016-05-19 11:10:00 - uchwała Nr XIV/84/16 w spr. zbycia nieruchomości (356.96 kB)
2016-06-09 12:35:47 - uchwała Nr XVI/85/16 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hanna (5.47 MB)
2016-06-09 12:38:15 - uchwała Nr XVI/86/16 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna z wykonania budżetu za 2015 rok (281.49 kB)
2016-06-09 12:39:57 - uchwała Nr XVI/87/16 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hanna absolutorium, z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok (321.93 kB)
2016-06-09 12:41:16 - uchwała Nr XVI/88/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (6.56 MB)
2016-06-09 12:42:54 - uchwała Nr XVI/89/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 (14.03 MB)
2016-06-21 14:30:10 - uchwała Nr XIV/81/16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (5.55 MB)
2016-09-21 09:48:14 - Uchwała nr XVII/90/16 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej (6.49 MB)
2016-09-21 09:49:46 - uchwała Nr XVII/91/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 (14.65 MB)
2016-10-11 07:46:20 - uchwała Nr XVIII/92/16 w spr. uchylenia uchwały Nr XIII/71/16 Rady Gminy Hanna z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hanna" (212.45 kB)
2016-10-11 07:48:22 - uchwała Nr XVIII/93/16 w spr. przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hanna" (2.84 MB)
2016-10-11 07:49:55 - uchwała Nr XVIII/94/16 w spr. zarzadzenia wyborów Sołtysa Wsi Dańce (231.04 kB)
2016-10-11 07:52:58 - uchwała Nr XVIII/95/16 w spr. okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach pożytku publicznego (775.88 kB)
2016-10-11 07:58:33 - uchwała Nr XVIII/96/16 w spr. wspólnej obsługi finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie (423.65 kB)
2016-10-11 08:02:18 - uchwała Nr XVIII/97/16 w spr. uchylenia uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Hanna z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawian (247.44 kB)
2016-10-11 08:03:35 - uchwała Nr XVIII/98/16 w sprawie zbycia nieruchomości (779.51 kB)
2016-10-11 08:05:13 - uchwała Nr XVIII/99/16 w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Dołhobrodach i w Kuzawce (325.73 kB)
2016-10-11 08:06:59 - uchwała Nr XVIII/100/16 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej (6.73 MB)
2016-10-11 08:08:29 - uchwała Nr XVIII/101/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 (14.02 MB)
2016-10-11 08:10:22 - uchwała Nr XVIII/102/16 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Hanna (1.31 MB)
2016-11-10 14:02:34 - uchwałas Nr XIX/104/16 w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hanna na 2017 rok" (926.12 kB)
2016-11-10 14:06:45 - uchwała Nr XIX/106/16 w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r. (274.65 kB)
2016-11-10 14:08:39 - uchwała Nr XIX/107/16 w spr. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017 r. (277.00 kB)
2016-11-10 14:13:35 - uchwała Nr XIX/108/16 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2017 (647.07 kB)
2016-11-10 14:19:47 - uchwała Nr XIX/109/16 w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2017 (1.33 MB)
2016-11-10 14:28:47 - uchwała Nr XIX/105/16 w spr. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, eolnego i leśnego (14.40 MB)
2016-11-10 14:31:48 - uchwała Nr XIX/111/16 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu (400.25 kB)
2016-11-10 14:34:17 - uchwała Nr XIX/112/16 w spr. przystąpienia Gminy Hanna do realizacji projektu partnerskiego "Budowa transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej oraz zwalczania skutków klęsk i katastrof w D (268.39 kB)
2016-11-10 14:35:42 - uchwała Nr XIX/113/16 w spr. uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie (414.21 kB)
2016-11-10 14:38:29 - uchwała Nr XIX/114/16 w spr. uchylenia uchwały Nr XLI/242/10 Rady Gminy Hanna z dnia 1 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicy (211.86 kB)
2016-11-10 14:41:08 - uchwała Nr XX/115/16 w spr. nadania nazw nowo powstałym ulicom w miejscowości Hanna oraz w sprawie nadania nazwy dla parku w miejscowości Hanna (486.41 kB)
2016-11-10 14:43:58 - załączniki 1,2,3,4 do uchwały XX/115/16 - mapki (4.20 MB)
2016-11-17 12:49:28 - uchwała Nr XIX/103/16 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2017 rok (1.99 MB)
2016-11-24 14:44:03 - uchwała Nr XIX/110/16 w spr. zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 (14.38 MB)
2016-12-20 08:13:48 - uchwała Nr XXI/116/16 w sprawie przyjecia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok" (2.39 MB)
2016-12-20 08:17:11 - uchwała Nr XXI/117/16 w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2017 rok (864.37 kB)
2016-12-20 08:20:10 - uchwała Nr XXI/118/16 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2017 rok (2.00 MB)
2016-12-20 08:24:30 - uchwała Nr XXI/119/16 w spr. zmiany uchwały Nr XVIII/98/16 Rady Gminy Hanna z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości (454.40 kB)
2016-12-20 08:34:02 - uchwała Nr XXI/120/16 w sprawie zbycia nieruchomości (482.96 kB)
2017-02-08 08:23:53 - uchwała Nr XXI/121/16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (7.81 MB)
2017-02-08 08:25:15 - Uchwała Nr XXI/122/16 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 (12.86 MB)
2017-02-08 08:27:28 - uchwała Nr XXI/123/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (6.88 MB)
2017-02-08 08:28:43 - uchwała Nr XXI/124/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 (13.90 MB)
2017-02-08 08:30:40 - Uchwała Nr XXII/125/17 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna za 2016 r. (2.23 MB)
2017-02-08 08:35:11 - Uchwała Nr XXII/126/17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Hanna (1.58 MB)
2017-02-08 08:37:06 - Uchwała Nr XXII/127/17 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (3.84 MB)
2017-02-08 08:39:56 - Uchwała Nr XXII/130/17 w sprawie okreslenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hanna na 2017 r." (1.40 MB)
2017-02-21 10:37:24 - Uchwała Nr XXII/128/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i (4.78 MB)
2017-02-21 10:41:33 - Uchwała Nr XXII/129/17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji na jedno dziecko w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemi (561.29 kB)
2017-04-10 13:32:56 - Uchwała Nr XXIII/132/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (1.36 MB)
2017-04-10 13:34:49 - Uchwała Nr XXIII/133/17 w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych gminy Hanna (1.09 MB)
2017-04-10 13:36:49 - Uchwała Nr XXIII/134/17 w sparwie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom (485.04 kB)
2017-04-10 13:46:11 - Uchwała nr XXIII/135/17 w sparawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Hanna na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego (611.64 kB)
2017-04-10 14:11:45 - Uchwała Nr XXIV/136/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego (885.37 kB)
2017-04-10 14:14:34 - Uchwała Nr XXIV/137/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (378.35 kB)
2017-04-10 14:24:02 - Uchwała Nr XXIV/138/17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej (5.42 MB)
2017-04-10 14:26:04 - Uchwałą Nr XXIV/139/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 (12.61 MB)
2017-06-27 13:48:08 - Uchwała Nr XXV/141/17 zmieniająca uchwałę nr VII/27/15 Rady Gminy Hanna w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcz (627.71 kB)
2017-06-27 13:49:44 - Uchwała Nr XXV/142/17 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie (225.29 kB)
2017-06-27 13:51:52 - Uchwała Nr XXV/143/17 w sprawie przystąpienia Gminy Hanna do realizacji projektu partnerskiego "Łączy nas Bug - utwoerzenie dw óch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych (363.42 kB)
2017-06-27 14:02:24 - Uchwała Nr XXV/144/17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna z wykonania budżetu za 2016 rok (224.40 kB)
2017-06-27 14:16:58 - Uchwała Nr XXV/145/17 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hanna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok (258.86 kB)
2017-06-27 14:18:45 - Uchwała Nr XXV/146/17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej (6.72 MB)
2017-06-27 14:20:45 - Uchwała Nr XXV/147/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 (13.74 MB)

Nazwa dokumentu: uchwały Rady Gminy Hanna VII kadencji
Skrócony opis: uchwały Rady Gminy Hanna VII kdencji
Podmiot udostępniający: wójt gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Waleria Pastuszuk
Osoba, która odpowiada za treść: Waleria Pastuszuk
Osoba, która wprowadzała dane: Waleria Pastuszuk
Data wytworzenia informacji: 2017-05-30 09:51:00
Data udostępnienia informacji: 2017-05-30 09:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-27 14:20:54

Wersja do wydruku...

corner   corner