logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Uchwały
   minus Uchwała w sprawie inkasentów
   minus Uchwała w sprawie terminu płatności
   minus Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku rolnego
   minus Uchwały V kadencji Rady Gminy Hanna
   minus uchwały Rady Gminy Hanna VI kadencji
   minus uchwały Rady Gminy Hanna VII kadencji
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2015-01-16 08:30:41 - uchwała Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Hanna (370.68 kB)
2015-01-16 08:32:22 - uchwała Nr I/2/14 w spr. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Hanna (409.54 kB)
2015-01-16 08:33:17 - uchwała Nr II/3/14 w spr. ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Hanna (948.33 kB)
2015-01-16 08:43:51 - uchwała Nr II/4/14 w spr. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hanna (187.81 kB)
2015-01-16 08:44:52 - uchwała Nr II/5/14 w spr. powołania stałych komisji rady gminy (225.06 kB)
2015-01-16 08:46:21 - uchwała Nr III/6/14 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Hanna do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego (202.51 kB)
2015-01-16 08:46:54 - uchwała Nr III/7/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2015 rok (791.14 kB)
2015-01-16 08:47:33 - uchwała Nr III/8/14 w spr. zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Hanna na 2015 rok (1.05 MB)
2015-01-16 08:48:16 - uchwała Nr III/9/14 w spr. określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hanna na 2015 rok" (1.48 MB)
2015-01-16 08:48:57 - uchwała Nr III/10/14 w spr. przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok" (1.64 MB)
2015-01-16 08:49:34 - uchwała Nr III/11/14 w spr. określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, p (717.32 kB)
2015-01-16 08:50:43 - uchwała Nr III/12/14 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych (213.08 kB)
2015-02-17 15:03:18 - uchwała Nr III/13/14 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej (5.54 MB)
2015-02-17 15:07:06 - uchwała Nr III/14/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 (12.73 MB)
2015-02-17 15:11:55 - uchwała Nr III/15/14 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (5.16 MB)
2015-02-17 15:18:10 - uchwała Nr III/16/14 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 (10.35 MB)
2015-02-17 15:21:33 - uchwała Nr IV/17/15 w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich (172.72 kB)
2015-02-17 15:26:49 - uchwała Nr IV/18/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 (10.84 MB)
2015-03-24 13:13:17 - uchwała Nr V/19/15 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (197.01 kB)
2015-03-24 13:15:44 - uchwała Nr V/20/15 w spr.zmiany uchwały III/9/14 określającej "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hanna na 2015 rok" (210.91 kB)
2015-04-08 10:36:19 - uchwała Nr V/21/15 w spr. wieloletniej prognozy finansowej (5.29 MB)
2015-04-08 10:40:00 - uchwała Nr V/22/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 (11.35 MB)
2015-04-08 10:42:51 - uchwała Nr VI/23/15 w spr. wieloletniej prognozy finansowej (5.29 MB)
2015-04-08 10:46:16 - uchwała Nr VI/24/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 (10.33 MB)
2015-06-17 13:35:01 - uchwała nr VII/25/15 w sprawie utworzenia komunalnej spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą Wirtualne Powiaty 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęcznej (2.17 MB)
2015-06-17 13:41:31 - uchwała Nr VII/26/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Hanna na lata 2015 - 2018 (3.68 MB)
2015-06-17 13:47:03 - uchwała Nr VII/27/15 w spr. ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług (1.16 MB)
2015-06-17 13:57:23 - uchwała Nr VII/28/15 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna z wykonania budżetu za 2014 rok (219.14 kB)
2015-06-17 13:59:47 - uchwała Nr VII/29/15 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hanna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok (259.35 kB)
2015-06-17 14:02:29 - uchwała Nr VII/30/15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (5.18 MB)
2015-06-17 14:06:09 - uchwała Nr VII/31/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 (12.49 MB)
2015-08-12 08:46:54 - uchwała Nr VIII/32/15 w sprawie zatwierdzenia Programu Rewitalizacji Miejscowości Hanna (8.57 MB)
2015-08-12 10:27:29 - uchwała Nr VIII/33/15 w sprawie przystąpienia Gminy Hanna do realizacji projektu "Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna - ochrona i udostępnianie" (220.77 kB)
2015-08-12 10:56:55 - uchwała Nr VIII/34/15 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej (492.35 kB)
2015-08-12 10:58:09 - uchwała Nr VIII/35/15 w sprawie zbycia nieruchomości (423.15 kB)
2015-08-12 11:00:00 - uchwała Nr VIII/36/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej (365.48 kB)
2015-08-12 11:08:12 - uchwała Nr VIII/37/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu na opracowanie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego" (1.26 MB)
2015-08-12 11:10:58 - uchwała Nr VIII/38/15 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych (1.43 MB)
2015-08-12 11:15:28 - załącznik Nr 2 do uchwały VIII/38/15 (46.20 MB)
2015-08-13 11:15:55 - uchwała Nr VIII/39/15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (5.05 MB)
2015-08-13 11:19:06 - uchwała Nr VIII/40/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 (13.02 MB)
2015-09-25 13:07:02 - uchwała Nr IX/41/15 w sprawie zbycia nieruchomości (285.46 kB)
2015-09-25 13:13:10 - uchwała Nr IX/42/15 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (879.55 kB)
2015-09-25 13:17:24 - uchwała NR IX/43/15 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (320.91 kB)

Nazwa dokumentu: uchwały Rady Gminy Hanna VII kadencji
Skrócony opis: uchwały Rady Gminy Hanna VII kdencji
Podmiot udostępniający: wójt gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Waleria Pastuszuk
Osoba, która odpowiada za treść: Waleria Pastuszuk
Osoba, która wprowadzała dane: Waleria Pastuszuk
Data wytworzenia informacji: 2015-07-22 09:51:00
Data udostępnienia informacji: 2015-07-25 09:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-25 13:17:38

Wersja do wydruku...

corner   corner