logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Uchwały
   minus Uchwała w sprawie inkasentów
   minus Uchwała w sprawie terminu płatności
   minus Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku rolnego
   minus Uchwały V kadencji Rady Gminy Hanna
   minus uchwały Rady Gminy Hanna VI kadencji
   minus uchwały Rady Gminy Hanna VII kadencji
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2010-12-08 14:02:40 - uchwała Nr I/1/10 w spr. wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Hanna (21.50 kB)
2010-12-08 14:03:40 - uchwała Nr I/2/10 w spr. wyboru Wiceprzewodniczacych Rady Gminy Hannna (23.00 kB)
2010-12-22 10:19:50 - uchwała Nr II/3/10 w spr. powołania Komisji Rewizyjnej (24.00 kB)
2010-12-22 10:20:56 - uchwała Nr II/4/10 w spr. powołania stałych komisji rady gminy (26.00 kB)
2010-12-22 10:24:50 - uchwała Nr II/6/10 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu w zakresie współfinansowania zadania w ramach PROW - scalanie gruntów w miejscowości Lack, Zaświatycze, Holeszów (23.00 kB)
2010-12-22 10:27:02 - uchwała Nr II/7/10 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu w zakresie współfinansowania zadania pod nazwą "Budowa i przebudowa dróg powiatowych Nr 1735L i Nr 1091L - Etap II (24.00 kB)
2010-12-22 10:30:15 - uchwała Nr II/8/10 w spr. powołania przedstawiciela Gminy Hanna do prac w Międzygminnym Związku Celowym z siedzibą we Włodawie (23.00 kB)
2010-12-31 11:48:37 - uchwała Nr III/9/10 w spr. ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Hanna (27.50 kB)
2010-12-31 11:50:12 - uchwała Nr III/10/10 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna (31.00 kB)
2010-12-31 11:51:23 - uchwała Nr III/11/10 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (117.50 kB)
2010-12-31 11:53:02 - uchwała Nr III/12/10 w spr. obniżenia sredniej ceny żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2011 rok (23.50 kB)
2010-12-31 11:54:32 - uchwała Nr III/13/10 w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 (22.50 kB)
2010-12-31 11:55:20 - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 (71.00 kB)
2010-12-31 11:56:59 - uchwała Nr III/14/10 w spr. ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji i przewodniczącym jednostek pomocniczych (26.00 kB)
2010-12-31 11:58:08 - uchwała Nr III/15/10 w spr. ustalenia wysokości dietoryczałtu Przewodniczacemu Rady Gminy Hanna (22.00 kB)
2011-02-24 11:42:18 - uchwała Nr IV/17/11 w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2011 r. (20.50 kB)
2011-02-24 11:42:56 - Plan pracy Rady Gminy Hanna na 2011 r. (28.50 kB)
2011-02-24 11:44:02 - uchwała Nr IV/18/11 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2011 r. (22.50 kB)
2011-02-24 11:44:46 - zał. Nr 1 do uchwały Nr IV/18/11 (24.50 kB)
2011-02-24 11:46:05 - zał. Nr 2 do uchwały IV/18/11 (23.50 kB)
2011-02-24 11:46:56 - zał. Nr 3 do uchwały IV/18/11 (25.00 kB)
2011-02-24 11:49:22 - uchwała Nr IV/19/11 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2011 r. (21.50 kB)
2011-02-24 11:56:42 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 r. (56.00 kB)
2011-02-24 11:58:51 - uchwała Nr IV/22/11 w spr. wyboru sołtysów i rad sołeckich (20.50 kB)
2011-02-24 12:01:20 - Harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych (40.50 kB)
2011-02-24 12:04:51 - uchwała Nr IV/23/11 w spr. upowaznienia Przewodniczacego Rady Gminy Hanna do podpisania wniosku o przeprowadzenie postępowania sprawdzajacego celem uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa dla Wójt (22.00 kB)
2011-02-24 12:07:04 - uchwała Nr IV/24/11 w spr. przystapienia do realizacji projektu pt. "Poprawa efektywności energetycznej - wprowadzenie systemów odnawialnej energii na terenie części Polesia Zachodniego" (23.50 kB)
2011-02-24 12:08:36 - uchwała Nr V/25/11 w spr. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dołhobrodach (22.50 kB)
2011-02-24 12:10:51 - uchwała Nr V/26/11 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu w zakresie współfinansowania zadania w ramach PROW - scalanie gruntów w miejscowości Lack, Zaświatycze, Holeszów (23.00 kB)
2011-04-11 12:49:24 - uchwała nr VI/30/11 w spr. ustalenia wysokości opłaty za wodę pobieraną z wodociągu gminnego (25.00 kB)
2011-04-11 12:50:28 - uchwała nr VI/31/11 w spr. ustalenia stawki za ścieki komunalne wprowadzane do kanalizacji sanitarnej (25.50 kB)
2011-04-11 12:51:56 - uchwała nr VI/32/11 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (24.00 kB)
2011-04-11 12:53:05 - uchwała nr VI/33/11 w spr. likwidacji Szkoły Podstawowej w Dołhobrodach (24.50 kB)
2011-04-11 12:54:51 - uchwała nr VI/34/11 w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Hanna (25.00 kB)
2011-04-11 12:55:46 - uchwała nr VI/35/11 w spr. zatwierdzenia projektu "Jestem sobie przedszkolaczek" (23.50 kB)
2011-04-11 12:57:02 - uchwała nr VI/36/11 w spr. zbycia nieruchomości ( działka nr 347/2 w Hannie) (26.50 kB)
2011-06-10 12:02:48 - uchwała nr VII/37/11 w spr. zmiany w Regulaminie określajacym wysokość stawek i szczegółowe warunki przynawania dodatku motywacyjnego, za wysługę lat , funkcyjnego, za warunki pracy, za godzi (14.14 kB)
2011-06-10 12:04:39 - uchwała nr VII/38/11 w spr. zwolnienia z obowiązującego pensum godzin dydaktycznych Danuty Kononiuk, Dyrektora Zespołu Szkół w Hannie (13.74 kB)
2011-06-10 12:08:27 - uchwała nr VII/39/11 w spr. zbycia nieruchomości - Zlewnia Mleka w Hannie (25.50 kB)
2011-06-10 12:11:15 - uchwała nr VII/40/11 w spr. współpracy Gminy Hanna z powiatem włodawskim w zakresie remontu dróg powiatowych (13.58 kB)
2011-06-10 12:12:29 - uchwała nr VII/41/11 w sprawie prowadzenia przez Gminę Hanna działalności w zakresie telekomunikacji (26.00 kB)
2011-06-10 12:14:16 - uchwała nr VII/42/11 w spr. uznania rolnictwa za priorytet Polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski (23.50 kB)
2011-07-18 14:46:33 - uchwała Nr VIII/45/11 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna z wykonania budżetu za 2010 r. (24.50 kB)
2011-07-18 14:48:07 - uchwała Nr VIII/46/11 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hanna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok (26.00 kB)
2011-07-18 14:49:22 - uchwała Nr VIII/47/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Włodawa (25.00 kB)
2011-08-02 09:09:07 - uchwała Nr IX/53/11 w spr. warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Hannie (24.00 kB)
2011-08-02 09:10:45 - załącznik do uchwały IX/53/11 (45.00 kB)
2011-08-02 09:12:01 - uchwała Nr IX/54/11 w spr. zbycia nieruchomości (działka nr 1436 w Hannie) (27.50 kB)
2011-08-02 09:13:27 - uchwała Nr IX/55/11 w spr. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego , których zarządcą jest Wójt Gminy Hanna (17.65 kB)

Nazwa dokumentu: uchwały Rady Gminy Hanna VI kadencji
Osoba, która wytworzyła informację: Waleria Pastuszuk
Osoba, która odpowiada za treść: Waleria Pastuszuk
Osoba, która wprowadzała dane: Waleria Pastuszuk
Data wytworzenia informacji: 2010-12-08 14:00:37
Data udostępnienia informacji: 2010-12-08 14:00:37
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-02 09:13:37

Wersja do wydruku...

corner   corner