logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr XXV/105/04
Rady Gminy Hanna
z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom realizującym zadanie publiczne.

 

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych  (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1

         Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji , sposób jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań własnych gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ) zleconych uprawnionym podmiotom – stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2

           Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Hannie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, zakres zadań własnych, które mogą być zlecone podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, termin składania ofert o udzielenie dotacji oraz przedstawia w sprawozdaniu rocznym z wykonaniu budżetu, rozliczenie przekazanych dotacji.

 

§ 3

1.  Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

2.  Wzór umowy w sprawie realizacji zadania publicznego stanowi załącznik  Nr 3 do uchwały.

3.  Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego stanowi załącznik  Nr 4 do uchwały.

 

§ 4

            Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5

         Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna.

 

 § 6

         Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

                                             

     

                                                         Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/105/04

                                                         Rady Gminy Hanna z dnia

                                                         30 grudnia 2004 r.

 

 

             Tryb postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu rozliczania                    i kontroli wykonania zadań własnych gminy, do których nie stosuje się ustawy  o działalności pożytku publicznego w wolontariacie, zleconych podmiotom realizującym zadanie publiczne.

 

 

                                                    § 1

1.     O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacja zadań gminy.

2.     Ofertę realizacji zadań gminy o charakterze publicznym może złożyć zarówno wójt gminy, jak i do wójta gminy podmioty określone w ust. 1.

3.     Pomoc udzielona podmiotom może mieć formę dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

 

                                                 § 2

         Oferta o realizację zamówienia musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych.

 

                                                 § 3

1.     Oferta powinna zawierać w szczególności:

1)     szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,

2)     termin i miejsce realizacji zadania,

3)     kalkulację kosztów przewidywanych w związku z realizacją  zadania,

4)     informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania, w tym wielkość środków finansowych uzyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,

5)     oświadczenie o nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,

6)     informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, którego dotyczy zadanie.

2.     Wójt Gminy może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeżeli dane zawarte w ofercie są niekompletne.

3.     W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad      w ofercie, wójt wzywa oferenta do usunięcia wad lub uzupełnienia oferty     w wyznaczonym terminie. Ofertę nie poprawioną w określonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

                                                           § 4

Przy rozpatrzeniu oferty na realizacje zadania uwzględnia się                                w szczególności:

1)     znaczenie zadania dla realizowanych przez gminę celów i zadań                     o charakterze publicznym, określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591              z późn. zm.) oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych,

2)     wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadań,

3)      ocenę przedstawionej w ofercie ( wniosku) kalkulacji kosztów realizacji zadania,

4)     ocenę realnej możliwości realizacji zadania przez oferenta  (podmiot) przy uwzględnieniu informacji podanej przez podmiot w złożonej ofercie,

5)     analizę i ocenę wykonanych już zadań przez dany podmiot,                               w szczególności w zakresie rzetelności, terminowości oraz rozliczenia środków finansowych otrzymanych na realizację zadania.

 

                                                       § 5

1.     Wójt Gminy może powołać zespół opiniujący złożone oferty.

2.     Członkowie zespołu opiniującego wykonują swoje prace nieodpłatnie .

3.     Zespół opiniujący po dokonanej analizie oferty, ocenia złożone oferty            i sugeruje wójtowi o podjęciu decyzji pozytywnej lub negatywnej.

4.     Przy podejmowaniu decyzji i podpisaniu umowy wójt gminy nie jest związany z opinią zespołu.

 

                                                     § 6

           Warunkiem zlecenia przez wójta gminy zadania własnego gminy oraz przyznanie dotacji na jego realizację, jest zaplanowanie  w budżecie gminy środków finansowych, a następnie zawarcie umowy pisemnej z podmiotem,              o którym mowa w § 1 ust. 1.  

 

                                                  § 7

            Do prowadzenia nadzoru oraz kontroli wykonania umowy wójt gminy może wyznaczyć działającą w jego imieniu osobę.

 

                                                    § 8

            Umowa, o której mowa w § 6, powinna w szczególności zawierać:

1)     oznaczenie stron umowy,

2)     szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania określony w ofercie,

3)     termin wykonania zadania lub czas trwania realizacji zadania,

4)     zobowiązanie zleceniobiorcy (podmiotu)  do prowadzenia dokumentacji wg  wymagań określonych przez zlecającego w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,

5)     zobowiązanie zleceniobiorcy do poddania się kontroli, która może być przeprowadzona przez zleceniodawcę lub inną osobę działającą w jego imieniu w zakresie objętym umową,

6)     określenie wysokości dotacji, jaką zleceniodawca przekaże zleceniobiorcy    z tytułu realizacji umowy oraz warunki i termin lub terminy jej przekazania,

7)     zasady i tryb rozliczenia przyznanej dotacji,

8)     ustalenie trybu i terminów przekazywania zleceniodawcy informacji                   o zakresie i sposobie realizacji umowy oraz ustalenie zakresu objętego stałym nadzorem zleceniodawcy,

9)     warunki wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron,

10)określenie sankcji z tytułu nienależytego wykonania zadania lub wykorzystania dotacji na inny cel niż określony w umowie,

11)termin zwrotu dotacji w przypadku przeznaczenia jej na inne cele niż określone w umowie, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni licząc od dnia ustalenia, że dotacja została wykorzystana niezgodnie                      z przeznaczeniem określonym w umowie,

12)umowa wymaga formy pisemnej.

 

                                                   § 9

           Umowa zawarta jest na czas oznaczony i nie dłuższy niż do końca roku budżetowego.

                                                   § 10

          Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

 

                                                    § 11

1.     W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgoda stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania nie powodującego zwiększenia przyznanej dotacji.

2.     Zmiana warunków wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

 

                                                 § 12

           Zleceniobiorca jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych i wydatkowanych środków finansowych związanych z realizacja umowy.

                                                  § 13

1.     W przypadku niewykonania lub częściowego wykonania zadania określonego w umowie, przekazane kwoty dotacji podlegają w całości lub          w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania zadania.

2.     W przypadku niewykorzystania na realizację zadania części przekazanej kwoty dotacji , część niewykorzystana podlega zwrotowi.

3.     Zwrot dotacji w przypadkach określonych w ust. 1 i 2  następuje w terminach określonych w § 8 pkt 11.

 

                                                       § 14

1.     Zleceniobiorca jest obowiązany do przedstawiania zleceniodawcy sprawozdania z realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

2.     Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 30 dni           po upływie terminu, na który umowa została zawarta, lecz nie później  niż  do dnia 30 stycznia następnego roku budżetowego.

 

                                                       § 15

             Zleceniodawca prowadzi nadzór w zakresie wykonywania umowy             na zasadach w niej określonych, ze szczególnym uwzględnieniem:

1)     sposobu realizacji zleconego zadania,

2)     gospodarowania przekazaną dotacją,

3)     prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów zrealizowanego zadania.     

 

                                                       § 16

1.     W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zleceniodawca zarządza przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji umowy.

2.     Kontrolę przeprowadza osoba upoważniona przez zleceniodawcę.

3.     Celem kontroli winno być sporządzenie dla zleceniodawcy informacji wskazujących na konkretne nieprawidłowości  i uchybienia określające        ich przyczyny i skutki.

 

                                                    § 17

1.     Na podstawie uzyskanych informacji pokontrolnych zleceniodawca w ciągu 14 dni przekazuje zleceniobiorcy wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości.

2.     Zleceniobiorca w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń zawiadamia zleceniodawcę o ich wykonaniu bądź podaje przyczyny ich niewykonania .

3.     W przypadku stwierdzenia, że dotacja budżetowa przekazana na realizację zleconego zadania została wykorzystana w całości lub części na inne cele niż określone w umowie, podlega w tej części zwrotowi na rachunek wskazany przez zleceniodawcę.

 

                                                       § 18

1.     Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego wykonania umowy lub nierzetelnego jej wykonania ,                a w szczególności samodzielnego zmniejszania jej zakresu rzeczowego, wykorzystywania otrzymanej dotacji na cele inne niż określone w umowie lub innych rażących zaniedbań związanych z realizacja umowy.

2.     Podstawą rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 stanowić będą wyniki kontroli oraz realizacji wniosków pokontrolnych, o których mowa w § 17 ust. 1.

3.     Umowa może być także rozwiązana w przypadku zmian w budżecie gminy lub nie określenia w budżecie gminy kwoty na wykonanie zadania.

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXV/105/04 Rady Gminy Hanna z dnia 30 grudnia 2004 r.
Skrócony opis: w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom realizującym zadanie publiczne.
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Pomietło
Osoba, która odpowiada za treść: UG Hanna
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Pomietło
Data wytworzenia informacji: 2005-04-01 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2005-04-01 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-01 09:37:05

Wersja do wydruku...

corner   corner