logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr XV/61/03
Rady Gminy Hanna
z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna w 2004 r.

  

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz. U. z 2002 r. Nr 9,poz.84 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek  kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 51,   poz. 804 ), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 § 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części -0,30 zł. 

2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych  z działalnością gospodarczą  oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  - 14,00 zł

3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym ziarnem siewnym  - 8,00 zł,

4) za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na działalność gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -  3,45 zł

5) od 1 m2 pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł,

6) od budowli  2% ich wartości,

7) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,55 zł,

8) od 1 ha gruntów pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne – 3,40 zł,

9) od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację porządku publicznego – 0,20 zł

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 § 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Hanna.

 § 4.

Traci moc uchwała Nr III/11/02 Rady Gminy Hanna z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna  (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 12,poz.759).

 

 § 5.

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do podatków należnych w 2004 r. 

                                                   

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XV/61/03 Rady Gminy Hanna z dnia 8 grudnia 2003 r.
Skrócony opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna w 2004 r.
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Pomietło
Data wytworzenia informacji: 2004-03-29 21:11:41
Data udostępnienia informacji: 2004-03-29 21:11:41
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-29 21:19:31

Wersja do wydruku...

corner   corner