logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr XV/64/03
Rady Gminy Hanna
z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku, zasad ustalenia, terminu płatności oraz zarządzenia poboru w formie inkasa podatku od posiadania psów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.),  art. 14 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych  (Dz. U.  z 2002 r. Nr 9, poz.84 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości  30 zł od jednego psa.

§ 2.

1. Podatek od posiadanych  psów płatny jest bez wezwania do dnia 30 czerwca  danego roku, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po 30 czerwca, w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 3.

Pobór podatku od posiadanych psów następował będzie w drodze inkasa przez sołtysów wsi lub płatny bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy.

 § 4.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokości 10 %  zainkasowanej sumy.                                                        

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Hanna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do należnych podatków począwszy od  2004 r.    

 

                                                       

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XV/64/03 Rady Gminy Hanna z dnia 8 grudnia 2003 r.
Skrócony opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku, zasad ustalenia, terminu płatności oraz zarządzenia poboru w formie inkasa podatku od posiadania psów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Pomietło
Data wytworzenia informacji: 2004-03-29 21:06:17
Data udostępnienia informacji: 2004-03-29 21:06:17
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-29 21:10:47

Wersja do wydruku...

corner   corner