logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr XVI/72/03
Rady Gminy Hanna
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie określenia  zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz.1591 z późn. zm.),      art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1, lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach   i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,poz.84 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

          Określa się dzienne stawki opłaty targowej :

1)     od sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki – 5,00 zł
2)     od  sprzedaży produktów rolnych z wozu konnego  - 10,00 zł
3)     od sprzedaży innych towarów z wozu konnego 10,00 zł
4)     od sprzedaży z samochodu osobowego 10,00 zł
5)     od sprzedaży z przyczepy 10,00 zł
6)     od sprzedaży z samochodu ciężarowego – 20,00 zł
7)     od sprzedaży ze straganu 10,00 zł
8)     od sprzedaży ze stołu 10,00 zł
9)     od sprzedaży z placu targowiska:
    a)     przy zajętej powierzchni do 2 m2 włącznie  - 10,00 zł
    b)    przy zajętej powierzchni powyżej 2 m2 do 4 m2 włącznie 15,00 zł
    c)     powyżej 4 m2 do 10 m2 włącznie  - 20,00 zł
10)od sprzedaży zwierząt gospodarskich 10,00 zł

§ 2.

Nie pobiera się opłaty targowej od sprzedaży płodów rolnych wyprodukowanych we własnych gospodarstwach rolnych przez rolników z terenu gminy Hanna.

§ 3.

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio w dniu sprzedaży od sprzedającego.

§ 4.

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez sołtysów wsi.

 

§ 5.

Ustala się  wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w  wysokości  10% od zainkasowanej sumy.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Hanna.

§ 8.

Traci moc uchwała  Nr III/15/02 Rady Gminy Hanna z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad ustalania stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003 r.   Nr 12, poz. 762) i uchyla się uchwałę Nr XV/63/03  Rady Gminy Hanna z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru  oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej,  zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 § 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.  

 

Nazwa dokumentu: Rady Gminy Hanna
Skrócony opis: w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzen
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Pomietło
Data wytworzenia informacji: 2004-03-29 18:25:47
Data udostępnienia informacji: 2004-03-29 18:25:47
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-29 18:59:06

Wersja do wydruku...

corner   corner