logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr IV/24/03

Rady Gminy Zgorzelec

z dnia 23 stycznia 2003 r.

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z 2001 r , Nr 23 poz.220 z 2002 r, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 41 ust. 1, 2, 3, 5, 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231, z 2001 r. Dz. U. Nr 128, poz.1401, z 2002 r. Dz. U.

Nr 167, poz. 1372) Rada Gminy Zgorzelec uchwala, co następuje:

 

 

§1

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                     Przewodniczący Rady

 

     (Jan Kowalski)

Nazwa dokumentu: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-02 22:26:20
Data udostępnienia informacji: 2003-06-02 22:26:20

Wersja do wydruku...

corner   corner