logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Uchwały
   minus Uchwała w sprawie inkasentów
   minus Uchwała w sprawie terminu płatności
   minus Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku rolnego
   minus Uchwały V kadencji Rady Gminy Hanna
   minus uchwały Rady Gminy Hanna VI kadencji
   minus uchwały Rady Gminy Hanna VII kadencji
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2010-12-08 14:02:40 - uchwała Nr I/1/10 w spr. wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Hanna (21.50 kB)
2010-12-08 14:03:40 - uchwała Nr I/2/10 w spr. wyboru Wiceprzewodniczacych Rady Gminy Hannna (23.00 kB)
2010-12-22 10:19:50 - uchwała Nr II/3/10 w spr. powołania Komisji Rewizyjnej (24.00 kB)
2010-12-22 10:20:56 - uchwała Nr II/4/10 w spr. powołania stałych komisji rady gminy (26.00 kB)
2010-12-22 10:24:50 - uchwała Nr II/6/10 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu w zakresie współfinansowania zadania w ramach PROW - scalanie gruntów w miejscowości Lack, Zaświatycze, Holeszów (23.00 kB)
2010-12-22 10:27:02 - uchwała Nr II/7/10 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu w zakresie współfinansowania zadania pod nazwą "Budowa i przebudowa dróg powiatowych Nr 1735L i Nr 1091L - Etap II (24.00 kB)
2010-12-22 10:30:15 - uchwała Nr II/8/10 w spr. powołania przedstawiciela Gminy Hanna do prac w Międzygminnym Związku Celowym z siedzibą we Włodawie (23.00 kB)
2010-12-31 11:48:37 - uchwała Nr III/9/10 w spr. ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Hanna (27.50 kB)
2010-12-31 11:50:12 - uchwała Nr III/10/10 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna (31.00 kB)
2010-12-31 11:51:23 - uchwała Nr III/11/10 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (117.50 kB)
2010-12-31 11:53:02 - uchwała Nr III/12/10 w spr. obniżenia sredniej ceny żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2011 rok (23.50 kB)
2010-12-31 11:54:32 - uchwała Nr III/13/10 w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 (22.50 kB)
2010-12-31 11:55:20 - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 (71.00 kB)
2010-12-31 11:56:59 - uchwała Nr III/14/10 w spr. ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji i przewodniczącym jednostek pomocniczych (26.00 kB)
2010-12-31 11:58:08 - uchwała Nr III/15/10 w spr. ustalenia wysokości dietoryczałtu Przewodniczacemu Rady Gminy Hanna (22.00 kB)
2011-02-24 11:42:18 - uchwała Nr IV/17/11 w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2011 r. (20.50 kB)
2011-02-24 11:42:56 - Plan pracy Rady Gminy Hanna na 2011 r. (28.50 kB)
2011-02-24 11:44:02 - uchwała Nr IV/18/11 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2011 r. (22.50 kB)
2011-02-24 11:44:46 - zał. Nr 1 do uchwały Nr IV/18/11 (24.50 kB)
2011-02-24 11:46:05 - zał. Nr 2 do uchwały IV/18/11 (23.50 kB)
2011-02-24 11:46:56 - zał. Nr 3 do uchwały IV/18/11 (25.00 kB)
2011-02-24 11:49:22 - uchwała Nr IV/19/11 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2011 r. (21.50 kB)
2011-02-24 11:56:42 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 r. (56.00 kB)
2011-02-24 11:58:51 - uchwała Nr IV/22/11 w spr. wyboru sołtysów i rad sołeckich (20.50 kB)
2011-02-24 12:01:20 - Harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych (40.50 kB)
2011-02-24 12:04:51 - uchwała Nr IV/23/11 w spr. upowaznienia Przewodniczacego Rady Gminy Hanna do podpisania wniosku o przeprowadzenie postępowania sprawdzajacego celem uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa dla Wójt (22.00 kB)
2011-02-24 12:07:04 - uchwała Nr IV/24/11 w spr. przystapienia do realizacji projektu pt. "Poprawa efektywności energetycznej - wprowadzenie systemów odnawialnej energii na terenie części Polesia Zachodniego" (23.50 kB)
2011-02-24 12:08:36 - uchwała Nr V/25/11 w spr. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dołhobrodach (22.50 kB)
2011-02-24 12:10:51 - uchwała Nr V/26/11 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu w zakresie współfinansowania zadania w ramach PROW - scalanie gruntów w miejscowości Lack, Zaświatycze, Holeszów (23.00 kB)
2011-04-11 12:49:24 - uchwała nr VI/30/11 w spr. ustalenia wysokości opłaty za wodę pobieraną z wodociągu gminnego (25.00 kB)
2011-04-11 12:50:28 - uchwała nr VI/31/11 w spr. ustalenia stawki za ścieki komunalne wprowadzane do kanalizacji sanitarnej (25.50 kB)
2011-04-11 12:51:56 - uchwała nr VI/32/11 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (24.00 kB)
2011-04-11 12:53:05 - uchwała nr VI/33/11 w spr. likwidacji Szkoły Podstawowej w Dołhobrodach (24.50 kB)
2011-04-11 12:54:51 - uchwała nr VI/34/11 w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Hanna (25.00 kB)
2011-04-11 12:55:46 - uchwała nr VI/35/11 w spr. zatwierdzenia projektu "Jestem sobie przedszkolaczek" (23.50 kB)
2011-04-11 12:57:02 - uchwała nr VI/36/11 w spr. zbycia nieruchomości ( działka nr 347/2 w Hannie) (26.50 kB)
2011-06-10 12:02:48 - uchwała nr VII/37/11 w spr. zmiany w Regulaminie określajacym wysokość stawek i szczegółowe warunki przynawania dodatku motywacyjnego, za wysługę lat , funkcyjnego, za warunki pracy, za godzi (14.14 kB)
2011-06-10 12:04:39 - uchwała nr VII/38/11 w spr. zwolnienia z obowiązującego pensum godzin dydaktycznych Danuty Kononiuk, Dyrektora Zespołu Szkół w Hannie (13.74 kB)
2011-06-10 12:08:27 - uchwała nr VII/39/11 w spr. zbycia nieruchomości - Zlewnia Mleka w Hannie (25.50 kB)
2011-06-10 12:11:15 - uchwała nr VII/40/11 w spr. współpracy Gminy Hanna z powiatem włodawskim w zakresie remontu dróg powiatowych (13.58 kB)
2011-06-10 12:12:29 - uchwała nr VII/41/11 w sprawie prowadzenia przez Gminę Hanna działalności w zakresie telekomunikacji (26.00 kB)
2011-06-10 12:14:16 - uchwała nr VII/42/11 w spr. uznania rolnictwa za priorytet Polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski (23.50 kB)
2011-07-18 14:46:33 - uchwała Nr VIII/45/11 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna z wykonania budżetu za 2010 r. (24.50 kB)
2011-07-18 14:48:07 - uchwała Nr VIII/46/11 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hanna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok (26.00 kB)
2011-07-18 14:49:22 - uchwała Nr VIII/47/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Włodawa (25.00 kB)
2011-08-02 09:09:07 - uchwała Nr IX/53/11 w spr. warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Hannie (24.00 kB)
2011-08-02 09:10:45 - załącznik do uchwały IX/53/11 (45.00 kB)
2011-08-02 09:12:01 - uchwała Nr IX/54/11 w spr. zbycia nieruchomości (działka nr 1436 w Hannie) (27.50 kB)
2011-08-02 09:13:27 - uchwała Nr IX/55/11 w spr. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego , których zarządcą jest Wójt Gminy Hanna (17.65 kB)
2011-10-12 14:16:21 - uchwała Nr X/56 w spr. przystąpienia do realizowanego przez Powiat Włodawski projektu pt.: "Poznaj Trzy Polesia" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 (24.50 kB)
2011-10-12 14:18:46 - uchwała Nr X/57/11 w spr. przystąpienia Gminy Hanna do realizacji projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w hannie i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kuzawka i m. Hanna- Piaski" (23.50 kB)
2011-10-12 14:21:57 - uchwała Nr X/58/11 w spr. przystapienia Gminy Hanna do projektu partnerskiego pn. "Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia jednostek ratowniczych w ramach budowy transgranicznego systemu ochrony (34.50 kB)
2011-10-12 14:23:24 - uchwała Nr X/59/11 wzmieniająca uchwałę w sprawie "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Hanna na lata 2007 - 2010" (26.50 kB)
2011-10-12 14:24:36 - uchwała Nr X/62/11 w spr. uchylenia uchwały Nr IX/53/11 Rady Gminy Hanna z dnia 27 lipca 2011 r. (24.50 kB)
2011-10-12 14:26:17 - uchwała Nr X/63/11 w spr. warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Hannie (24.50 kB)
2011-10-12 14:27:09 - załącznik do uchwały Nr X/63/11 (45.00 kB)
2011-10-12 14:28:24 - uchwała Nr X/64/11 w spr. uchylenia uchwały Nr VII/42/11 Rady Gminy Hanna z dnia 30 maja 2011 r. (24.50 kB)
2011-10-12 14:29:45 - uchwała Nr X/65/11 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego (49.00 kB)
2011-10-12 14:30:58 - uchwała Nr X/66/11 w spr. określenia przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Hanna w miejscowości Konstantyn (24.00 kB)
2011-11-22 08:26:38 - uchwała Nr XI/68 w spr. obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na rok 2012 (25.50 kB)
2011-11-22 08:29:29 - uchwała Nr XI/69 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2012 (20.85 kB)
2011-11-22 08:30:48 - uchwała Nr XI/70 w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 (100.00 kB)
2011-11-22 08:35:35 - uchwała Nr XI/71 w spr. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2012 rok (18.08 kB)
2011-11-22 08:54:08 - uchwała Nr XI/73 w spr. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego (w budynku UG Hanna) (29.00 kB)
2011-11-22 08:57:02 - uchwała Nr XI/74 w spr. uchylenia uchwały (24.50 kB)
2011-11-22 08:58:25 - uchwała Nr XI/75 w spr. wyrażenia zgody na najem lokalu uzytkowego ( w świetlicy w Kuzawce) (30.50 kB)
2011-11-22 09:00:24 - uchwała Nr XI/76 w spr. określenia zasad usytuowania i poboru oraz terminu płatności wysokości stawek opłaty targowej i zarzadzenia jej poboru w drodze inkasa (27.00 kB)
2011-11-22 09:02:12 - uchwała Nr XI/77 w spr. podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dozywiania (25.00 kB)
2011-11-22 09:09:08 - uchwała Nr XI/78 w spr. przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hanna (26.50 kB)
2011-11-22 09:10:46 - Regulanim udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (60.50 kB)
2011-11-22 09:12:08 - załącznik do Regulaminu (82.00 kB)
2011-11-22 09:13:53 - uchwała Nr XI/79 w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 (24.00 kB)
2011-11-22 09:14:44 - Program współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi (63.00 kB)
2011-11-22 09:15:21 - uchwała Nr XI/72 w spr. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (30.00 kB)
2011-11-22 11:32:08 - zał nr 2 (113.50 kB)
2011-11-22 11:34:11 - zał. nr 1 (131.00 kB)
2011-11-22 11:34:41 - zał. nr 3 (55.50 kB)
2011-11-22 11:35:06 - zał. nr 4 (0.00 B)
2011-11-22 11:35:40 - zał Nr 5 (191.50 kB)
2011-11-22 11:36:14 - zał. nr 6 (119.00 kB)
2011-11-22 11:36:35 - zał. nr 7 (0.00 B)
2011-11-22 11:36:54 - zał. nr 8 (0.00 B)
2011-11-22 11:37:16 - zał nr 9 (0.00 B)
2011-11-22 11:37:41 - zał. nr 10 (0.00 B)
2011-11-22 11:38:40 - zał. nr 11 (0.00 B)
2011-11-22 11:38:59 - zał nr 12 (0.00 B)
2012-01-02 13:24:30 - uchwała Nr XII/83 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie Hanna (15.06 kB)
2012-01-02 13:25:14 - załącznik do uchwały Nr XII/83/11 (19.16 kB)
2012-01-02 13:28:42 - uchwała Ne XII/84/11 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkol (21.32 kB)
2012-02-10 08:28:01 - uchwała Nr XIV/88 w spr. przyjęcia sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna za 2011 r. (40.50 kB)
2012-02-10 08:29:25 - uchwała Nr XIV/89 w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2012 r. (23.00 kB)
2012-02-10 08:31:18 - plan pracy Rady Gminy Hanna na 2012 r. (28.50 kB)
2012-02-10 08:33:28 - uchwała Nr XIV/90 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2012 r. (24.50 kB)
2012-02-10 08:35:17 - plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r. (27.00 kB)
2012-02-10 08:36:01 - plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania na 2012 r. (26.00 kB)
2012-02-10 08:36:57 - plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdroiwia i Spraw Socjalnych na 2012 r. (26.00 kB)
2012-02-10 08:38:13 - uchwała Nr XIV/91 w spr. przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2012 r. (24.00 kB)
2012-02-10 08:39:46 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r. (53.00 kB)
2012-02-10 08:41:49 - uchwała Nr XIV/92 w spr. zatwierdzenia projektu "Mała szkoła - wielkie dzieło" do realizacji przez Zespół Szkół w Hannie w ramach Programu Operecyjnego Kapitał Ludzki (16.86 kB)
2012-02-10 08:43:24 - uchwała Nr XIV/93 w spr. wyboru Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hanna (24.50 kB)
2012-02-10 08:44:50 - uchwała Nr XIV/94 w spr. wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (23.00 kB)
2012-02-10 08:47:01 - uchwała Nr XIV/95 w spr. wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych (39.00 kB)
2012-03-16 11:24:31 - uchwała Nr XV/96 w spr. określenia "Regulaminu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012 r." (24.00 kB)
2012-03-16 11:25:21 - załącznik do uchwały Nr XV/96 (37.50 kB)
2012-03-16 11:27:41 - uchwała Nr XV/97 w spr. zarzadzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (16.51 kB)
2012-03-16 11:28:55 - uchwała Nr XV/98 w spr. ustalenia wysokości diet radnym (26.00 kB)
2012-03-16 11:31:51 - uchwała Nr XV/99 w spr. ustalenia wysokości diet przewodniczącym jednostek pomocniczych (sołtysom) (25.50 kB)
2012-03-16 11:33:31 - uchwała Nr XV/100 w spr. ustalenia wysokości dietoryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy Hanna (24.00 kB)
2012-04-23 10:32:34 - uchwała Nr XVI/103 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (23.50 kB)
2012-05-31 11:40:50 - uchwała Nr XVII/106 w spr. rozpatrzenia skargi pani Jadwigi Bendyk na działalność Wójta Gminy Hanna (24.50 kB)
2012-05-31 11:41:54 - załącznik do uchwały XVII/106 (17.31 kB)
2012-05-31 11:43:40 - uchwała Nr XVII/107 w spr. zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Hanna (30.50 kB)
2012-05-31 11:44:40 - uchwała Nr XVII/108 w spr. zarządzenia wyborów sołtysa wsi Holeszów PGR (24.00 kB)
2012-05-31 11:45:41 - uchwała Nr XVII/109 w spr. rozwiązania Zespołu Szkół w Hannie (13.76 kB)
2012-05-31 11:47:29 - uchwała Nr XVII/110 w spr. przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Hannie osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego (15.76 kB)
2012-05-31 11:48:07 - załącznik do uchwały XVII/110 (23.08 kB)
2012-05-31 11:50:03 - uchwała Nr XVII/111 w spr. przekazania prowadzenia Gimnazjum im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Hannie osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego (15.80 kB)
2012-05-31 11:50:33 - załącznik do uchwały XVII/111 (24.31 kB)
2012-07-27 11:21:08 - uchwała Nr XVIII/114 w sprawie zbycia nieruchomości (działki nr 453/21 i 453/22 w Hannie) (27.00 kB)
2012-07-27 11:22:48 - uchwała Nr XVIII/115 w spr. zbycia nieruchomości ( działka nr 453/23 w Hannie) (26.50 kB)
2012-07-27 11:24:46 - uchwała Nr XVIII/116 w spr. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna z wykonania budżetu za 2011 rok (24.50 kB)
2012-07-27 11:26:22 - uchwała Nr XVIII/117 w spr. udzielenia Wójtowi Gminy hanna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok (25.50 kB)
2012-08-29 12:54:59 - uchwała Nr XIX/120/12 w spr. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałami Rady Gminy Hanna (20.75 kB)
2012-08-29 13:03:17 - uchwała Nr XX/121 w spr. przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Hannie osobie prawnej niebędacej jednostką samorządu terytorialnego (15.87 kB)
2012-08-29 13:09:52 - uchwała Nr XX/122 w spr. przekazania prowadzenia Gimnazjum im. Żołnierzy KOrpusu Ochrony Pogranicza w Hannie osobie prawnej niebedącej jednostką samorządu terytorialnego (15.90 kB)
2012-08-29 13:16:24 - uchwała Nr XX/123 w spr. udzielenia pomocy finansowej (25.50 kB)
2012-08-29 13:17:52 - uchwała Nr XX/124 w spr. uchwalenia zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie (24.50 kB)
2012-08-29 13:18:33 - Statut GOKiS w Hannie (19.01 kB)
2012-08-29 13:20:37 - uchwała Nr XX/125 w spr. obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów szkól prowadzonych przez Gminę Hanna w roku szkolnym 2012 (17.01 kB)
2012-09-07 13:58:28 - uchwała Nr XXI/129 w spr. uchwały Nr XX/124/12 (25.50 kB)
2012-09-07 14:02:40 - uchwała Nr XXI/130 w spr. nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa - Starosty Włodawskiego na rzecz Gminy Hanna nieruchomości po byłym Posterunku Policji w Hannie (26.00 kB)
2012-09-07 14:06:28 - uchwała Nr XXI/131 w spr. obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Hanna na rok szkolny 2012 (16.61 kB)
2012-11-28 11:18:02 - uchwała Nr XXII/132 w spr. oddania nieruchomości w użyczenie (tor motokrosowy) (25.00 kB)
2012-11-28 11:20:26 - uchwała Nr XXII/133 w spr. podziału Gminy Hanna na okregi wyborcze oraz ustalenia ich granic (25.50 kB)
2012-11-28 11:27:13 - uchwała Nr XXIII/136 w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2013 (25.50 kB)
2012-11-28 11:29:22 - uchwała Nr XXIII/137 w spr. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na rok 2013 (18.35 kB)
2012-11-28 11:33:05 - uchwała Nr XXIII/138 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych na terenie gminy Hanna na rok 2013 (21.25 kB)
2012-11-28 11:34:28 - uchwała nr XXIII/139 w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 (20.07 kB)
2012-11-28 11:35:33 - załączniki do uchwały Nr XXIII/139 (24.03 kB)
2012-11-28 11:37:06 - uchwała Nr XXIII/140 w spr. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (19.77 kB)
2012-11-28 11:37:52 - załącznik nr 1 do uchwały XXIII/140 (131.00 kB)
2012-11-28 11:38:18 - załącznik nr 2 (113.50 kB)
2012-11-28 11:38:45 - załącznik nr 3 (55.50 kB)
2012-11-28 11:39:16 - załącznik nr 4 (0.00 B)
2012-11-28 11:39:44 - załącznik nr 5 (191.50 kB)
2012-11-28 11:40:13 - załącznik nr 6 (119.00 kB)
2012-11-28 11:40:46 - załączniik nr.7 (0.00 B)
2012-11-28 11:41:14 - zał nr.8 (0.00 B)
2012-11-28 11:41:41 - zał nr.9 (0.00 B)
2012-11-28 11:42:35 - zał nr.10 (0.00 B)
2012-11-28 11:43:07 - zał nr.11 (0.00 B)
2012-11-28 11:43:43 - zał. 12 (0.00 B)
2012-11-28 12:00:15 - uchwała Nr XXIII/142 w spr. przyjęcia zmian Statutu Miedzygminnego Związku CElowego z siedzibą we Włodawie (14.06 kB)
2012-11-28 12:00:41 - uchwała Nr XXIII/143 w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 (24.00 kB)
2012-11-28 12:01:27 - załącznik do uchwały XXIII/143 (63.00 kB)
2012-11-28 12:02:10 - uchwała Nr XXIII/144 w spr. określenia przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Hanna w miejscowości Hanna (25.00 kB)
2013-01-03 08:19:49 - uchwała Nr XXIV/145 w spr. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Hanna (13.99 kB)
2013-01-03 08:20:32 - załącznik do uchwały Nr XXIV/145 (20.62 kB)
2013-01-03 08:22:27 - uchwała Nr XXIV/146 w spr. przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 r." (25.00 kB)
2013-01-03 08:23:57 - załącznik do uchwały Nr XXIV/146 (35.49 kB)
2013-01-03 08:25:31 - uchwała Nr XXIV/147 w spr. zmiany uchwały ustalajacej wysokość diet przewodniczacym jednostek pomocniczych (25.50 kB)
2013-01-03 08:28:12 - uchwała Nr XXIV/148 w spr. podziału Gminy Hanna na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (24.50 kB)
2013-01-03 08:29:19 - załącznik do uchwały Nr XXIV/148 (30.00 kB)
2013-01-03 08:31:33 - uchwała Nr XXIV/149 w spr. zmiany uchwały dotyczacej wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 (31.00 kB)
2013-01-03 08:32:18 - załączniki do uchwały Nr XXIV/149 (25.85 kB)
2013-01-03 08:33:49 - uchwała Nr XXIV/154 w spr. uchylenia uchwały dotyczącej wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Hanna (25.00 kB)
2013-02-01 10:45:51 - uchwała nr XXV/155 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminyHanna (25.00 kB)
2013-02-01 10:49:56 - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hanna (114.00 kB)
2013-02-01 10:51:08 - uchwała Nr XXV/156 (47.00 kB)
2013-02-01 10:53:51 - uchwała Nr XXV/157 (23.00 kB)
2013-02-01 10:54:57 - Plan pracy Rady Gminy Hanna na 2013 r. (29.00 kB)
2013-02-01 10:55:56 - uchwała Nr XXV/158 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady gminy na 2013 r. (24.50 kB)
2013-02-01 10:57:09 - plan pracy Komisji Rewizyjnej RG Hanna na 2013 r. (30.50 kB)
2013-02-01 10:59:50 - plan pracy KOmisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2013 r. (26.50 kB)
2013-02-01 11:00:44 - plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania RG Hanna na 2013 r. (26.50 kB)
2013-02-01 11:02:38 - uchwała Nr XXV/159 w spr. dotacji dla szkół (53.00 kB)
2013-02-01 11:09:31 - załącznik Nr 1 do uchwały 159 (24.50 kB)
2013-02-01 11:10:31 - załącznik nr 2 do uchwały 159 (42.50 kB)
2013-02-01 11:12:54 - uchwała Nr XXV/160 w spr. uznania za celowe przystapienie Gminy hanna do realizacji projektu w ramach Konkursu Dotacji na działania wspierajace j.s.t. w zakresie planowania miejskich obszarów funk (42.00 kB)
2013-04-04 14:34:21 - uchwała Nr XXVI/161 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (24.00 kB)
2013-04-04 14:36:02 - uchwała Nr XXVI/164 w spr. oddania nieruchomości w użyczenie (24.50 kB)
2013-04-04 14:37:12 - uchwała Nr XXVI/165 w spr. zbycia nieruchomości (27.50 kB)
2013-06-11 10:27:56 - uchwała Nr XXVII/166 w spr. udzielenia poreczenia kredytu Międzygminnemu Związkowi Celowemu we Włodawie (25.00 kB)
2013-06-11 10:30:06 - uchwała Nr XXVIII/167 w spr. przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na rok 2013 (14.64 kB)
2013-06-11 10:30:57 - załącznik do uchwały XXVIII/167 (29.84 kB)
2013-06-11 10:33:02 - uchwała Nr XXVIII/170 w spr. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna z wykonania budżetu za 2012 rok (24.50 kB)
2013-06-11 10:34:43 - uchwała Nr XXVIII/171 w spr. udzielenia Wójtowi Gminy Hanna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r. (26.00 kB)
2013-06-11 10:39:44 - uchwała Nr XXVIII/172 w spr. uznania za niewłaściwą Radę Gminy Hanna do rozpatrzenia pisma Mariusza Oleszczuka z dnia 18 grudnia 2012 r. i przekazania go do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Hanna (14.96 kB)
2013-08-13 12:37:31 - uchwała Nr XXIX/173 w spr. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie gminy Hanna na 2013 rok" (24.00 kB)
2013-08-13 12:44:01 - załącznik do uchwały XXIX/173 (39.00 kB)
2013-08-13 12:41:58 - uchwała Nr XXIX/174 w spr. określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bez (17.00 kB)
2013-10-09 11:47:07 - uchwała Nr XXX/176 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015 (15.10 kB)
2013-10-09 11:48:24 - Gminny program Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015 (55.97 kB)
2013-10-09 11:49:35 - uchwała Nr XXX/177 w spr. zarzadzenia wyborów sołtysa wsi Lack (23.50 kB)
2013-11-20 08:10:33 - uchwała Nr XXXI/180 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok (26.50 kB)
2013-11-20 08:12:43 - uchwała Nr XXXI/181 w spr. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na rok 2014 (18.55 kB)
2013-11-20 08:14:37 - uchwała Nr XXXI/182 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2014 (21.75 kB)
2013-11-20 08:16:24 - uchwała Nr XXXI/183 w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 (42.50 kB)
2013-11-20 08:17:18 - załączniki do uchwały Nr XXXI/183 (24.21 kB)
2013-11-20 08:19:07 - uchwała Nr XXXI/184 w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy hanna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 (24.00 kB)
2013-11-20 08:20:04 - załącznik do uchwały XXXI/184 (63.50 kB)
2013-11-20 08:21:24 - uchwała Nr XXXI/185 w spr. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie (14.71 kB)
2013-11-20 08:24:04 - załącznik do uchwały XXXI/185 (53.00 kB)
2013-11-20 08:35:24 - uchwała Nr XXXI/187 w spr. ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Hanna (28.00 kB)
2013-11-20 08:43:20 - uchwała Nr XXXI/188 w spr. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (19.88 kB)
2013-11-20 09:01:15 - zał. nr 1 - DN-1 (148.00 kB)
2013-11-20 09:02:21 - zał nr.2 IN-1 (126.50 kB)
2013-11-20 09:03:00 - zał nr 3 ZN-1/A (67.00 kB)
2013-11-20 09:03:46 - zał. nr 4 ZN-1/B (71.00 kB)
2013-11-20 09:06:10 - zał. nr 5 DR-1 (220.00 kB)
2013-11-20 09:06:51 - zał. nr 6 IR-1 (134.00 kB)
2013-11-20 09:07:41 - zał. nr 7 ZR-1/A (63.00 kB)
2013-11-20 09:09:06 - zał. nr 8 ZR-1/B (104.00 kB)
2013-11-20 09:09:36 - zał. nr 9 DL-1 (105.50 kB)
2013-11-20 09:10:10 - zał. nr 10 IL-1 (96.00 kB)
2013-11-20 09:11:18 - zał. nr 11 ZL-1/A (64.00 kB)
2013-11-20 09:11:55 - zał. nr 12 ZL-1/B (74.00 kB)
2013-11-20 09:14:14 - uchwała Nr XXXI/189 w spr. wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych (39.50 kB)
2014-01-08 09:40:05 - uchwała nr XXXII/190 w spr. określenia "Programu opikei nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hanna na 2014 rok" (24.00 kB)
2014-01-08 09:40:59 - załącznik do uchwały XXXII/190 (40.00 kB)
2014-01-08 09:42:35 - uchwała Nr XXXII/191 zmieniajaca uchwałę w spr. przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Hanna (25.50 kB)
2014-01-08 09:44:14 - zał. do uchwały XXXII/191 - Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Hanna (925.00 kB)
2014-01-08 09:48:29 - uchwał nr XXXII/198 w spr. określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na (20.91 kB)
2014-02-27 08:40:16 - uchwała Nr XXXIII/199 w spr. przyjęcia sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna za 2013 rok (44.50 kB)
2014-02-27 08:41:53 - uchwała Nr XXXIII/200 w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Hanna na 2014 rok (23.50 kB)
2014-02-27 08:42:32 - Plan pracy Rady Gminy Hanna na 2014 rok (28.00 kB)
2014-02-27 08:44:03 - uchwała Nr XXXIII/201 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Hanna na 2014 rok (24.50 kB)
2014-02-27 08:45:00 - Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania na 2014 rok (26.50 kB)
2014-02-27 08:45:47 - Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2014 rok (27.00 kB)
2014-02-27 08:46:22 - Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok (29.50 kB)
2014-02-27 08:51:52 - uchwała Nr XXXIII/202 o zmianie uchwały Nr XXII/133/12 Rady Gminy Hanna z dnia 19 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Hanna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i licz (16.91 kB)
2014-02-27 08:54:00 - uchwała Nr XXXIII/203 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania (38.03 kB)
2014-02-27 08:56:42 - uchwała Nr XXXIII/204 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dołhobrodach (25.50 kB)
2014-04-02 12:46:27 - uchwała Nr XXXIV/207 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (24.00 kB)
2014-04-02 12:50:05 - uchwała Nr XXXIV/208 w spr. uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Hanna na lata 2014 - 2020 (14.75 kB)
2014-04-02 12:54:36 - Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Hanna na lata 2014 - 2020 (89.76 kB)
2014-04-02 13:05:06 - uchwała Nr XXXIV/209 w spr. ustalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 (41.45 kB)
2014-04-02 13:06:22 - Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 (63.12 kB)
2014-04-02 13:07:50 - uchwała Nr XXXIV/210 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Hanna darowizny nieruchomości ( M. Kostka) (16.01 kB)
2014-04-02 13:09:13 - uchwała Nr XXXIV/213 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Marka Romaniuka na działalność Wójta Gminy Hanna (24.50 kB)
2014-06-25 10:44:39 - uchwała Nr XXXVI/215 w spr. przyjęcia Programu Aktywności lokalnej na lata 2014 - 2015 (13.53 kB)
2014-06-25 10:46:01 - załącznik do uchwały XXXVI/215 (22.56 kB)
2014-06-25 10:48:56 - uchwała Nr XXXVI/218 w spr. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna z wykonania budżetu za 2013 rok (24.50 kB)
2014-06-25 10:51:07 - uchwała Nr XXXVI/219 w spr. udzielenia Wójtowi Gminy Hanna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok (26.50 kB)
2014-06-25 10:55:15 - uchwała Nr XXXVI/220 w spr. zarządzenia wyborów sołtysa wsi (24.00 kB)
2014-11-24 13:14:16 - uchwała Nr XXXVIII/222 zmieniającej załącznik do uchwały XXII/133 (19.63 kB)
2014-11-24 13:16:05 - uchwała Nr XXXIX/226 w spr. przyjęcia Strategii Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 r. (64.00 kB)
2014-11-24 13:17:46 - uchwała Nr XL/227 w spr. obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2015 (25.50 kB)
2014-11-24 13:20:48 - uchwała Nr XL/228 w spr. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na rok 2015 (18.26 kB)
2014-11-24 13:31:46 - uchwała Nr XL/229 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2015 (21.88 kB)
2014-11-24 13:33:09 - uchwała Nr XL/230 w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 (43.00 kB)
2014-11-24 13:34:16 - załączniki 1,2,3 do uchwały XL/230 (24.36 kB)
2014-11-24 13:36:29 - uchwała Nr XL/231 w spr. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych (50.50 kB)
2014-11-24 13:37:54 - załącznik do uchwały XL/231 (24.70 kB)
2014-11-24 13:39:53 - uchwała Nr XL/232 w spr. uchwalenia "Rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariacie" (72.00 kB)
2014-11-24 13:41:16 - załącznik nr 2 do uchwały XL/231 (145.84 kB)

Ilość odwiedzin: 8914
Nazwa dokumentu: uchwały Rady Gminy Hanna VI kadencji
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Hanna
Osoba, która wytworzyła informację: Waleria Pastuszuk
Osoba, która odpowiada za treść: Waleria Pastuszuk
Osoba, która wprowadzała dane: Waleria Pastuszuk
Data wytworzenia informacji: 2014-11-07 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2014-11-24 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-24 13:41:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner