logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


       O G Ł O S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Hanna, 22-220 Hanna 43B , tel. (83)3798023, fax.(083)379800 

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro, na ,,Zakup i dostawę węgla do kotłowni usytuowanych w budynkach:

1. Urzędu Gminy w Hannie

2. Gminny Ośrodek Kultury w Hannie

3. Gminny Ośrodek Zdrowia w Hannie

4. Szkoła Podstawowa w Hannie

5. Szkoła Podstawowa w Dańcach

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Hanna-

               http://gmina.hanna.sisco.info

SIWZ można także nabyć nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Hannie pokój Nr 7 w godz. 730- 1500 lub za zaliczeniem pocztowym.

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:  

  1. Zakup i dostawa węgia kamiennego z kopalń śląskich w ilości ok. 200 ton o następujących parametrach:

 - zawartość siarki do  1 %

 - zawartość popiołu do 5 %

 - wartość kaloryczna  od 2700 do 3000 kJ/kg

 - dostawa węgla w p[artiach po ok. 5 ton w miejsce wskazane przez zamawiającego

 - rozładunek dostarczonego węgla zabezpiecza dostawca

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

Wymagany termin wykonania zamówienia- od dnia zawarcia umowy do dnia 15 kwietnia 2007 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków:

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2)  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 ustawy .

 Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

- ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie się dokonywać wg reguły- spełnia/nie spełnia.

Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy:

1)  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, opisanych w pkt.1 - ppkt. 1)-3).

2)  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wadium nie wymagane.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

      - cena 100%.

Miejsce i termin składania ofert:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Urząd Gminy w Hannie, pokój Nr 7, 22-220 Hanna 43B,

  do 18 października 2006 r. do godz. 900.

 Termin związania  ofertą :-do 28 października 2006 r.

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 Osobą do kontaktu w sprawie przetargu jest p. Stanisław Pawlik- UG Hanna, pokój Nr 7, tel.(083) 3798023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Hanna, dnia 11 .10 2006r.

 

                                                                                                  Wójt Gminy Hanna

                                                                                               /-/ Stanisław Trochimiuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia
Skrócony opis: Dostawa około 200 ton węgla
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hanna
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisław Pawlik
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Pawlik
Osoba, która wprowadzała dane: Stanisław Pawlik
Data wytworzenia informacji: 2006-10-11 15:30:30
Data udostępnienia informacji: 2006-10-11 15:30:30
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-16 13:24:57

Wersja do wydruku...

corner   corner