logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 

ZP.H.341/9/2006

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

 

 

 

 

 

 

na roboty budowlane o wartości powyżej 60.000 euro, polegających na budowie 109 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w gminie Hanna realizowanych na posesjach przyszłych użytkowników oczyszczalni.

 

 

 

 

 

 

      1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Hanna,  22-220 Hanna 43B.

      2. Określenie trybu zamówienia:

        Tryb postępowania o udzielenie zamówienia – przetarg ograniczony.

 

 

 

     3. Określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania  

 

 

 

      ofert częściowych:

 

 

 

3.1.     Określenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)-

 

 

 

       45.23.24.21-9

 

 

 

3.2. Wykonanie kompletnych 109 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 11 wsi w gminie  Hanna. Zastosowane urządzenia powinny prowadzić do redukcji zanieczyszczeń w ściekach do poziomów określonych w dokumentacji projektowej.   Wykonanie drenażu rozsączającego w nasypie- 9 szt., część z wymianą gruntu. Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa.

 Zamówienie obejmuje budowę 109 szt. oczyszczalni, w tym urządzenia i materiały: a) osadniki gnilne z filtrem- dwukomorowe o pojemności 2000l-17szt., 3000l- 48szt., trzykomorowe- o poj.3000l-11szt, 4000l- 31szt, 5000l- 3 szt., b) płyty betonowe od 240x120x25 do 500x350x30 – 22 szt., c) przepompownie ścieków z polietylenu Φ 800, 600, 400 z pompami o mocy 0,35 kW-21 szt, 0,40 kW- 12 szt., 0,75kW- 2szt.(bez rozdrabniacza), 13szt.(z rozd.), 0,80kW – 1szt.(z rozdrab.) i 1 szt.(bez rozdr.) d) rura perforowana do drenażu 110- 5.996 mb, e) geowłóknina  110g/m2- 6.976,4 m2, f)  rura podłączeniowa PCW 110, 160- 2518 mb, g) rura wywiewna PCW 110- 406mb i 98 szt. wywiewek, h) rura wywiewna z wywiewkami – 307mb i 272szt, i) żwir o granulacji 20-40 mm- 1888,3 m3, j) piasek średni – 1780,9 m3, k) studzienki rozdzielcze z podwyższeniem- 159 szt. , l) studzienki betonowe Φ 800- 86 szt.,  ł) pokrywy osadnika – 209 szt., m) podwyższenie pokrywy osadnika- 189 szt..

Do końca 2006r. należy wykonać około 30% zamówienia.

Do końca 30 czerwca 2007r. całość zamówienia.

Zakres rzeczowy zamówienia winien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową , przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót.

Całkowita wartość zamówienia powyżej 60 000 euro.

 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Informacja  o możliwości złożenia ofert wariantowej:

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..

 

 

 

  5. Termin wykonania zamówienia:

 

 

 

       do  30. 06. 2007r.

  6. Opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do właściwości 

 

 

 

      wykonawcy, wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis  sposobu dokonywania oceny  

 

 

 

      spełniania tych warunków:

 

 

 

6.1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania robót brukarskich ,drogowych, budowlanych oraz urządzenia terenów zieleni, Kierownik budowy – powinien posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjalności odpowiadające wymaganiom określonym w art.12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i doświadczenie w kierowaniu robotami o zakresie objętym zamówieniem. Kierownik budowy musi posiadać :- stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ),- wpis na listę właściwej Okręgowej Izby, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp.                                                                                                                                                     

 

 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Postanowienia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców. Pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego powinno być załączone w  oryginale

 

 

 

6.2 Opis warunków udziału w postępowaniu ;

 

 

 

  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w art., 22 ust 1-4 ustawy

1).Posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresie wykonywania robót budowlanych  objętych zamówieniem

2) Posiadają niezbędną  wiedzę i doświadczenie  oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadani,

3)Znajdują się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zadania

4) Nie podlegają wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

5) Przedłożą wymagane oświadczenia oraz dokumenty.

6.3.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  Ocena spełnienia warunków  wg zasady spełnia/ nie spełnia. Ocena  posiadanego doświadczenia oraz potencjału technicznego – najwyższe oceny –ilość wykonanych robót w okresie pięciu lat lub w okresie prowadzenia działalności odpowiadających swoim rodzajem i wartością  stanowiącym przedmiot zamówienia, przy równym doświadczeniu –decydować będzie potencjał techniczny oraz kwalifikacje pracowników.

 

 

 

7. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  

 

 

 

    potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

 

 

 1.Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i2 ustawy Pzp,

 

 

 

2.Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie o ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

 

 

 

3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub opłat lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

 

 

 

4.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

 

 

 

5.Zaświadczenia o niekaralności: a)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

 

 

 

6., Informacja o doświadczeniu wykonawcy - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane należycie

 

 

 

7.Informacja o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych oraz dokument potwierdzający przynależność do izby samorządu zawodowego.

 

 

 

8..Wykazu niezbędnych narzędzi do wykonania narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca.

 

 

 

9.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

10. Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

 

 

 

UWAGI

 

 

 

1. Dokumenty załączone do wniosku winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

 

 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2,  3 , 4,  5 lit. b)., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, potwierdzające odpowiednio, że:

 

 

 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

 

 

 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

 

 

 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

 

 

3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w  pkt.5 lit. a), Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby której dokumenty dotyczą.

 

 

 

4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 2 i 3 UWAG, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

 

 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jak i wymagane oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez wykonawcę lub pełnomocnika , zszyte w sposób zapobiegający ich dekompletacji i złożony w zamkniętej kopercie z napisem ,, Budowa 109 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Hanna

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzielenie zamowienia
Skrócony opis: Budowa 109 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Hanna
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hanna , 22-220 Hanna 43B
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisław Pawlik
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Pawlik
Osoba, która wprowadzała dane: Stanisław Pawlik
Data wytworzenia informacji: 2006-09-08 13:06:51
Data udostępnienia informacji: 2006-09-08 13:06:51
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-08 13:12:34

Wersja do wydruku...

corner   corner