logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                                   O G Ł O S Z E N I E

             o naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Hanna.

 

 

            Wójt Gminy Hanna ogłasza nabór na stanowisko inspektora do spraw księgowości w Referacie Planowania i Finansów Urzędu Gminy w Hannie.

 

 

I.                   Niezbędne wymagania stawiane kandydatom:

1.     wykształcenie – wyższe o specjalności ekonomia lub finanse i księgowość,

2.     biegła znajomość obsługi komputera (Pakiet OFFICE),

3.     posiadane doświadczenie zawodowe – 3 lata praktyki na stanowisku księgowej budżetowej,

4.     umiejętność pracy w zespole.

 

II.                Wymagania dodatkowe:

1.     znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,

2.     znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i samorządzie gminnym.

 

III.             Zakres obowiązków na stanowisku:

1.     prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej w placówkach oświatowych,

2.     rozliczanie placówek oświatowych z wydatków,

3.     sporządzanie sprawozdań oświatowych,

4.     dokonywanie analiz z przebiegu realizacji budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych.

 

IV.            Niezbędne dokumenty:

1.     życiorys, CV,

2.     list motywacyjny - podanie wraz z uzasadnieniem,

3.     dokument potwierdzający wykształcenie,

4.     zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,

5.     świadectwo pracy potwierdzające min. trzyletni okres zatrudnienia na stanowisku księgowej,

6.     kwestionariusz osobowy,

7.     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia,

8.     kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego.

            Dokumenty składane jako kserokopia winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.

 

 

          Oferty z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Hannie w godzinach 800 – 1500                                         do dnia 29 maja 2006 r.

         Oferty muszą być złożone w formie papierowej, w zamkniętej kopercie          z oznaczeniem

Nazwa dokumentu: Inspektor ds. księgowości
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Hanna
Osoba, która wytworzyła informację: Waleria Pastuszuk
Osoba, która odpowiada za treść: Waleria Pastuszuk
Osoba, która wprowadzała dane: Stanisław Pawlik
Data wytworzenia informacji: 2006-05-12 09:12:15
Data udostępnienia informacji: 2006-05-12 09:12:15
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-12 09:16:28

Wersja do wydruku...

corner   corner