logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr XXIV/100/04
Rady Gminy Hanna
z dnia 16 grudnia 2004 r.

 

w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Hanna.

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1591 za późn. zm.)  i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

                                                      § 1

           Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1)     budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

2)     budynki będące własnością emerytów lub rencistów, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna,

3)     budynki lub ich części oraz grunty i budowle będące własnością gminy,  z wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów:

a)     będących w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej – na podstawie tytułu prawnego lub bez tytułu prawnego,

b)    oddanych w użytkowanie wieczyste.

                                                   § 2

           Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

                                                   § 3

           Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy.

                                                    § 4

           Traci moc uchwała Nr XXV/165/01  Rady Gminy Hanna z dnia             26 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Hanna.

                                                   § 5

           Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do podatków należnych od 2005 r.

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXIV/100/04 Rady Gminy Hanna z dnia 16 grudnia 2004 r.
Skrócony opis: w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Hanna.
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Pomietło
Osoba, która odpowiada za treść: UG Hanna
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Pomietło
Data wytworzenia informacji: 2005-04-01 10:47:58
Data udostępnienia informacji: 2005-04-01 10:47:58
Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-01 10:49:27

Wersja do wydruku...

corner   corner