logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała nr XVII/74/04
Rady Gminy Hanna
z dnia 6 lutego 2004r.

w sprawie uchwalania budżetu gminy na 2004 rok

    

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zm./ oraz art. 122, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 15 z 2003 r poz. 148 z póż. zm./oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia .2001r.prawo ochrony środowiska Dz.U. 62 poz.627. z póź. zm. Rada Gminy uchwala  co następuje:

§1.

1) Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1, na kwotę 5.498.420 zł., w tym:

-  dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na kwotę 385.017  zł.,

-  dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 25.000 zł..

2) Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2, na kwotę 5.936.028 zł, w tym:

-  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na kwotę 385.017zł.,

-  wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 25.000 zł..

-  wydatki na pomoc finansową  dla powiatu włodawskiego  w kwocie 10.000 zł.

3) Źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł. pochodzące z kredytów zaciąganych w bankach krajowych w kwocie 800.000 zł..

4) Przypadająca na 2004r. spłata rat otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 362.392 zł. sfinansowana będzie z dochodów własnych budżetu gminy. Przychody i rozchody budżetu, sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj, zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 2.

Ustala się rezerwy ogólne na kwotę  4.000 zł

§ 3

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte programami wieloletnimi 
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 § 4.

Zatwierdza się zestawienie przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska  i  gospodarki  wodnej  w kwocie 6.000 zł oraz wydatków funduszu w kwocie 6.000 zł  -  zgodnie  z załącznikiem Nr 5

§  5

1. Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie
    175.700 zł -, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 §6 .

1.  Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie  50.000 zł oraz wydatków w kwocie 50.000 zł.-zgodnie z załącznikiem nr 7 .

 § 7.

Ustala się dotację w wysokości  135.360 zł dla szkoły publicznej w Zaświatyczach prowadzonej przez osobę prawną

§  8

Upoważnia się Wójta  Gminy do dokonania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

 §9.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta  Gminy w roku budżetowym w kwocie 300.000 zł.

 §10

Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 1.100.000 zł.

 §11. 

1.  Upoważnia się Wójta  Gminy do zaciągania długu /zobowiązań/ oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych:
w załączniku Nr 2 /Wydatki budżetu gminy w 2004 r.
w załączniku Nr 3 /Przychody i rozchody budżetu gminy/ oraz
w załączniku Nr 4 /Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2004 r. nie objętych programami wieloletnimi/, za wyjątkiem

-  zaciągania pożyczek i kredytów długoterminowych,

-  zaciągania zobowiązań z zakresu inwestycji i remontów o wartości przekraczającej kwotę uchwaloną w budżecie  na gdzie Wójt  Gminy wystąpi do Rady Gminy z projektami stosownych uchwał.

2. Wójt  Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 800.000 zł. 

§12.

Upoważnia się Wójta  Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

§13

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I połrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

§14.

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy.

§15.


Uchwała wchodzi w życie z dniem  jej podjęcia i obowiązuje w roku 2004.

Przewodniczący  Rady Gminy
mgr inż. Czesław Wygiera

 

                                                                                   

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Uchwała nr XVII/74/04 Rady Gminy Hanna z dnia 6 lutego 2004r.
Skrócony opis: w sprawie uchwalania budżetu gminy na 2004 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Helena Baj
Osoba, która odpowiada za treść: Czesław Wygiera
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Pomietło
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-30 16:42:27

Wersja do wydruku...

corner   corner