logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr XV/66/03
Rady Gminy Hanna
z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

 

Na podstawie  art. 18,  ust. 2,  pkt.  8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 18 i art. 19 ust. 1 lit. d  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 § 1.

Ustala się opłatę administracyjną  w wysokości :

1)     za sporządzenie  testamentu  allograficznego w siedzibie Urzędu Gminy 100,00 zł,
2)     za sporządzenie testamentu allograficznego  poza siedzibą Urzędu Gminy 150,00 zł.
3)     za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 100,00 zł
4)     za dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  - 50,00 zł.

§ 2.

Opłata pobierana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy przed sporządzeniem dokumentu.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Hanna.

 

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXV/167/01 Rady Gminy Hanna z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.   

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XV/66/03 Rady Gminy Hanna z dnia 8 grudnia 2003 r.
Skrócony opis: w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Pomietło
Data wytworzenia informacji: 2004-03-29 20:33:38
Data udostępnienia informacji: 2004-03-29 20:33:38
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-29 20:58:47

Wersja do wydruku...

corner   corner