logo
Wersja dla niedowidzących
  Witamy na stronie Gminy Hanna
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Druki do pobrania
 ORGANA WŁADZY
plus WÓJT GMINY
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Budżet
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Uchwały
minus Gospodarka komunalna
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Gminna Komisja Wyborcza
plus Uchwały
plus Obwieszczenia
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr XV/62/03
Rady Gminy Hanna
z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/02 Rady Gminy Hanna z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 6 i ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 z późn. zm.), art. 6a ust. 11  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.  o podatku  leśnym  (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

         W uchwale Nr III/19/02 Rady Gminy Hanna z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych  (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2003 r. Nr 12,poz.765 ) wprowadza się następujące zmiany :

1)     § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie :
             § 1 1) deklaracja na podatek od nieruchomości o symbolu DN-1, która  
                       jest  załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2)     § 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie:
             § 1 2) informacja w sprawie podatku od  nieruchomości o symbolu IN-1,  
                       która jest załącznikiem Nr 2 do uchwały

  § 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Hanna.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie  do podatków należnych od 2004 r.     

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XV/62/03 Rady Gminy Hanna z dnia 8 grudnia 2003 r.
Skrócony opis: w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/02 Rady Gminy Hanna z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Pomietło
Data wytworzenia informacji: 2004-03-29 19:44:38
Data udostępnienia informacji: 2004-03-29 19:44:38
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-29 20:27:18

Wersja do wydruku...

corner   corner